Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.  NPZ se opravlja predvidoma v mesecu maju v tekočem šolskem letu. Natančnejši datumi bodo znani s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju, ki ga izda minister, pristojen za šolstvo in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo Nacionalno preverjanje znanja – informacije za učence in starše v e-obliki. V publikaciji so zbrane informacije o NPZ.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

  • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
  • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
  • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine, 5. maj 2020,
  • matematike, 7. maj 2020,
  • tujega jezika (angleščine) 11. maj 2020.

 V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine, 5. maj 2020,
  • matematike, 7 maj 2020,
  • tretjega predmeta (biologije), 11. maj 2020.

Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ


8. junij 2020, 9. junij 2020   in 10. junij 2020
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razred.

16. junija 2020
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
24. junij 2020
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

1. junij 2020, 2. junij 2020  in 3. junij 2020
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

9. junija 2020
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

15. junij 2020
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda.