Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Dodatna strokovna pomoč

 

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatno strokovno pomoč izvajata pedagoginji, usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Izvajalki dodatne strokovne pomoči med seboj sodelujeta, se posvetujeta in usklajujeta svoje delo z učitelji, vzgojitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami.

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo razvoju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

POSTOPEK USMERJANJA

Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku. Oba dokumenta skupaj pošljemo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve, obseg dodatne strokovne pomoči, način izvajanja pomoči v okviru tedenske obremenitve učenca ter strokovnega delavca, ki to pomoč izvaja.

Starši se lahko po pomoč ali nasvet obrnejo, kadar pri svojem otroku opažajo:

  • težave pri učenju,
  • težave pri branju in pisanju,
  • težave v številskih in količinskih predstavah,
  • težave pri motoriki, grafomotoriki,
  • govorno-jezikovne težave,
  • hiperaktivnost,
  • težave s pozornostjo in koncentracijo…

Izvajalke dodatne strokovne pomoči: Andreja Štavbe in Tamara Gomaz

Povezave

ZUOPP-1

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 23/2007)

Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2003)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 93/2004)

Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. RS, št. 61/2004)

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke (Ur. l. RS, št. 25/2006)

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 60/2006)

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 8/2008)

Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 17.04.2003

Dostopnost