Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

KIJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Fram

Naslov:

Turnerjeva ulica 120

Pošta:

2313 Fram

Telefon:

02/63-00-160

   

Elektronski naslov:

tajnistvo@osfram.si

Odgovorna uradna oseba:

Vesna Lešnik, ravnateljica

Datum objave kataloga:

19. 12. 2016

Datum zadnje spremembe:

1. 01. 2022

Katalog je dostopen na spletu:

http://www.osfram.si/kijz/

Druge oblike kataloga:

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Rače-Fram z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Fram (MUV, št. 27/1996) in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

OSNOVNA ŠOLA FRAM oziroma skrajšano z imenom OŠ Fram, Turnerjeva ul. 120, 2313 Fram.

V sklopu zavoda delujeta:

Osnovna šola Fram, Turnerjeva ul. 120, 2313 Fram,

Vrtec pri OŠ Fram, Mlinska ulica 8, 2313 Fram.

Osnovna šola in vrtec opravljata javno službo na področju:

  • 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,

  • 85.100 – predšolska vzgoja.

Poleg osnovne dejavnosti opravljata osnovna šola in vrtec še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Šolski okolišu zavoda obsega:

  • matična območja – naselja: Fram, Kopivnik, Planica, Loka pri Framu, Ranče, Morje, Požeg,

  • del naselja Ješenca – prostorski okoliš št. 17.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,…) na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

organi1

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Vrtec pri OŠ Fram

Naziv in naslov:

Vrtec pri OŠ Fram, Mlinska ulica 8, 2313 Fram

Telefon:

02/63-00-342

Elektronski naslov:

vrtec.fram@gmail.com

Vodja notranje organizacijske enote:

Mihelca Ekart

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:

Vesna Lešnik

Delovno mesto in naziv:

ravnateljica šole

Elektronski naslov:

vesna.lesnik@os-fram.si

Poštni naslov:

Osnovna šola Fram, Turnerjeva ulica 120, 2313 Fram

Službena telefonska številka:

02/63-00-160

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

 

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

 

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja

 

Odlok o ustanovitvi zavoda

 

Splošni akti zavoda:

Pravila šolskega reda

Hišni red

Pravila Šolskega sklada

Pravila šolske prehrane

Varnostni načrt

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumentov po vsebinskih sklopih

Pomembni dokumenti (Letni delovni načrt, Publikacija, Vzgojni načrt, …)

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke:

 

Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke.

 

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih.

 
   
   
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

  • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Chrome,…).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

  • osebni dostop na sedežu javnega zavoda,

  • dostop po elektronski poti.

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 

 

Dostopnost